Admin Login    Taluka Login      

LABOUR BUDGET DETAILS    
District :
Taluka :
Gram Panchayat :
डाउनलोड लिंक
कामासाठी अंदाजित अकुशल / कुशल खर्च व मनुष्य दिवस

परिशिष्ट - ५ अनुज्ञेय कामे (Permissible Works)